Nyerő vásárlás játék

„Nyerő vásárlás” nyereményjáték
Részvételi- és játékszabályzata

A nyereményjáték megnevezése: „Nyerő vásárlás”
Az „Őszi nyereményzápor” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője:
a Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.;
cégjegyzékszám: 01-09- 914354; a továbbiakban: Szervező), lebonyolítója a Brightly
Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady
Endre utca 41.; cégjegyzékszám: 13-09- 140780; a továbbiakban: Lebonyolító).

1. A Játékban résztvevő személyek
A Szervező által szervezett Játékban kizárólag azon érvényes adóigazolvánnyal rendelkező,
devizabelföldi, cselekvőképes, 18. életévét betöltött, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat
2. pontjában meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a
továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék – a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 3.
pontjában meghatározott - időtartama alatt a Szinvapark Bevásárlóközpont (3527 Miskolc,
Bajcsy-Zsilinszky út 2-4.) területén belül lévő bármely üzletben, egy összegben legalább
bruttó 5.000,- Ft, azaz bruttó ötezer forint értékben vásárol.


2. A Játékból kizárt személyek
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
a Szervező és Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és az előbbiek
közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja);
a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli
hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja).


3. A Játék időtartama
A Játék 2018. április 9. 14:00-től 2018. április 22. 24:00 óráig napjáig tart (a továbbiakban:
Játék Időtartama).


4. A Játék menete és a nyerés feltételei
Az a Játékos, aki a Játék Időtartama alatt a Szinvapark Bevásárlóközpont területén belül
lévő bármely üzletben egy összegben legalább bruttó 5.000 forint felett vásárol, és a
vásárlást igazoló blokkot (a továbbiakban: Blokk) regisztrációt követően feltölti a Szinvapark
Bevásárlóközpont Facebook oldalán található applikációba (
https://szinvapark.hu/szinvapark-nyerovasarlas oldalra) részt vesz a Játékban, és lehetősége
nyílik a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. számú mellékletben meghatározott
nyeremények (a továbbiakban külön-külön: Nyeremény, együttesen: Nyeremények)
valamelyikének megnyerésére.
Az „Nyerő vásárlás” applikáció kizárólag a 3. pontban meghatározott Időtartamban üzemel,
2018. április 9. hétfő 14:00 2018. április 22. vasárnap 24:00 között. A Játékosnak kizárólag
ebben az Időtartamban van lehetősége regisztrálni és feltölteni a Blokk adatait.
A Játék nyertesének meghatározása gépi sorsolással történik.

A Nyertesek kisorsolására a Játék befejezését követően három nappal, 2018. április 25-én
12:00 kerül sor, sorsoló program segítségével a véletlenszerűség elve alapján. Összesen 28
db, azaz huszonnyolc darab Nyeremény kisorsolására kerül sor. A Nyertesek regisztrációs
név alapján kerülnek meghatározásra.


A Játékos kizárólag a Játék Időtartama alatt kapott Blokkokkal pályázhat a Szinvapark
Bevásárlóközpont Facebook oldalán található applikáció segítségével.
A Játékban az a személy vehet részt, aki 2018. április 9. 6:00 óra és 2018. április 22. 24:00
óra közötti vásárlásához tartozó érvényes Blokkját regisztrálja. A Blokkot a Szervező a jelen
Részvételi- és Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja, és amennyiben a Blokk nem
felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a
Játékból kizárhatja. A Játékos a regisztráció során valós adatokat köteles megadni.

A Játékos a Játék Időtartama alatt több alkalommal, több Blokkal is részt vehet a Játékban,
azonban egy Blokkot csak 1, azaz egy alkalommal tölthet fel.


5. A nyeremények
A Nyeremények felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza, amely elválaszthatatlan
részét képezi jelen Részvételi- és Játékszabályzatnak.
Előre nem látható események bekövetkezte esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy az 1.
számú mellékletben felsorolt Nyereményektől eltérő Nyereményt ajánljon fel a nyertes
Játékosnak, azonos értékben.


6. A nyeremények átvételének feltételei
A nyertes Játékost 2018. április 30. napjáig a Szervező értesíti a regisztráció során megadott
e-mail címen és/vagy telefonszámon. A nyertes Játékosok a Játékban való részvétellel
hozzájárulnak nevük nyilvánosságra hozatalához a Facebookon. A Játékos tudomásul veszi
továbbá, hogy a Nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így egyben
hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi - a Szervező
általi – marketing vagy promóciós célú felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás,
valamint külön díjazás nélkül.

A nyertes Játékos a Nyereményt kizárólag személyesen, a Blokk bemutatása ellenében, a
Szinvapark Bevásárlóközpont irodájában veheti át.
A Nyeremény átvételekor a nyertes Játékos és a Szervező képviseletében eljáró személy
átadás-átvételi nyilatkozatot egyaránt aláírnak, amelyben rögzítik a Nyeremény Játékos általi
átvételének tényét és az átvétel időpontját.
A Nyeremények átvételének helye, a Szinvapark Bevásárlóközpont irodájának címe:
Szinvapark Bevásárlóközpont, 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 2-4.

A nyertes Játékos a Nyereményt az értesítést követő 30 napon belül köteles átvenni.
Amennyiben a nyertes Játékos az értesítést követő 30 napon belül nem veszi át a
Nyereményt, pótnyertes kerül kisorsolásra.
A Nyeremények másra nem ruházhatók át, és pénzre át nem válthatók. A nyertes Játékost a
Nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A
Nyereménnyel kapcsolatos esetleges személyi jövedelemadó kötelezettségeket a Szervező
a hatályos adótörvények alapján teljesíti az illetékes adóhatóság részére.

A Nyeremény átvételével és felhasználásával kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek és
kiadások a nyertes Játékost, illetve Játékosokat terhelik (pl. Nyeremény átadásának
helyszínére történő utazás költsége).
A Szervezőt a Nyeremények vonatkozásában – azok átadásán túlmenően – semmilyen
felelősség nem terheli. A Szervező nem vállal felelősséget a Nyeremények nem- vagy hibás
teljesítéséért.


7. A Szervező jogai
A jelen Részvételi- és Játékszabályzat alapján a Játékból kizárt személyt, a regisztráció
során valótlan vagy téves adatokat megadó személyt, illetve a Játékban hamisított,
manipulált vagy érvénytelen Blokkal részt vevő személyeket a Szervező a Játékból
kizárhatja, valamint tőlük az esetlegesen már átadott Nyereményt visszakövetelheti.
A Szervező fenntartja a jogát, hogy a jelen nyereményjáték feltételeit előzetes bejelentés
nélkül bármikor módosítsa, vagy a nyereményjátékot visszavonja. Különösen jogosult a
Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a Nyeremény
megtagadására, ha a Játékkal kapcsolatban visszaélés, vagy a Részvételi- és
Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel.
A Szervező, a Játékos által a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért és/vagy
hibájáért (pl. névelírás, rossz e-mail cím megadása), valamint az ebből eredő károkért
semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal továbbá a Játék esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősségért.
A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a jelen Részvételi- és
Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért
teljes körű felelősséggel tartoznak.


8. Adatkezelés
Azzal, hogy a Játékos a regisztráció során megadja a nevét, telefonszámát és az e-mail
címét, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező és a Lebonyolító (a továbbiakban:
Adatkezelők) a fentiekben meghatározott személyes adatait a jelen nyereményjáték
lebonyolítása és a Nyeremények átadásának céljából kezelje.
A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelők a Játékkal
összefüggésben a Játékos alábbi személyes adatait kezelik: név, telefonszám e-mail cím,
kép-, hang-, és videofelvétel a nyeremények átadásáról.
A Játékos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvénynek (az „Info tv.”) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek megfelelően kifejezetten hozzájárul
továbbá ahhoz, hogy a Játékban történő részvétel során megadott személyes adatait az
Adatkezelők a hozzájárulás visszavonásáig, közvetlen üzletszerzés céljából kezeljék.
Az Adatkezelő képviseletében Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra,
hogy tájékoztatást kérjen a személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését
vagy zárolását, a következő elérhetőségeken: Szinvapark Bevásárlóközpont (székhelye:
3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 2-4.) info@szinvapark.hu e-mail címen). A Játékos

bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti
kérelem elutasítása esetén a Játékos a bírósághoz fordulhat jogorvoslat iránt.
Az Adatkezelők vállalják, hogy a Játékos adatait az Info tv-nek a személyes adatok
védelmére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kezelik. Az Adatkezelők a Játék során
gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info. tv., valamint az
egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az Érintett jogai és érvényesítésük
Az Érintett kérheti:
- tájékoztatását
- személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését, valamint
- személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az Érintett kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak az Érintett általa kezelt, illetve az
általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén -
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelők képviseletében a Szervező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 25 (huszonöt) napon belül, az Érintett erre irányuló kifejezett
kérelmére írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelők csak az Info tv.-ben meghatározott esetekben
tagadhatják meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli az Érintettel,
hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A
felvilágosítás megtagadása esetén a Szervező tájékoztatja az Érintettet a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás
lehetőségéről.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes
adat az Adatkezelők rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelők helyesbítik.
A személyes adatot törölni kell, ha
- kezelése jogellenes;
- az Érintett kéri (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén
alapul);
- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy
a törlést törvény nem zárja ki;
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt (kivéve, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére
vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni);
- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az Adatkezelők zárolják a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez
az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelők az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése
vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
vagy az Adatkezelők, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
- törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hoznak, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az Adatkezelők az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítják, az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetik, és az
adatokat zárolják, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről a
Szervező értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot
korábban az Adatkezelők továbbították, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Ha az Érintett az Adatkezelők döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelők 15 napon
belül sem vizsgálják meg a kérelmet, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő
utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Szervező adatai, elérhetősége:
neve: Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft..
székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.
cégjegyzékszáma: 01-09- 914354
adószáma: 11818904-4- 41
9. Általános rendelkezések
A Játék a Szinvapark Bevásárlóközpont beltéri plakátjain, szórólapon, sajtóhirdetésben,
valamint a Szinvapark Facebook oldalon kerül népszerűsítésre.
A jelen Részvételi- és Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó
magyar jogszabályok az irányadók.
A Játékkal kapcsolatban további felvilágosítást az info@szinvapark.hu e-mail címen kérhet.

A jelen Játékot a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, nem hagyta azt jóvá,
nem támogatja, nem adminisztrálja és a Játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban
a Facebook-kal.

Budapest, 2018. április 09.
Szinvapark Bevásárlóközpont (Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft.)
Szervező


Megnyerhető ajándékok listája

Brendon 50000 Ft értékű vásárlási utalvány 1 db
Fun City Bowling Bár 5000 Ft értékű vásárlási utalvány 5 db
Háda 5000 Ft értékű vásárlási utalvány 4 db
Happy Home Kerámia csésze szett (érték 5000 Ft) 1 db
Gravírozós Pult 3500 Ft értékű vásárlási utalvány 1 db
Bíbor-fehér fotó Ajándékutalvány amely beváltható 1db 15x20 cm-es vászonkép kidolgozásra 1 db
UPC UPC termosztát 5 db
Cipőbutik 5000 Ft értékű vásárlási utalvány 3 db
Mandala ajánék Ajándékcsomag 1 db
Interspar Ajándékcsomag 1 db
Harisnya Centrum 5000 Ft értékű vásárlási utalvány 1 db
Líra Könyvcsomag 2 db
Rinder óra 10000 Ft értékű vásárlási utalvány 1 db
JAM 2 fő részére szóló ebéd 1 db