Karácsonyi ajándékutalványok nyereményjáték

Instagram NYEREMÉNYJÁTÉK – JÁTÉKSZABÁLYZAT
A Szinvapark Bevásárlóközpont nyereményjátéka.
Hivatalos játék- és adatkezelési szabályzat
“Karácsonyi ajándékutalványok” Instagram nyereményjáték

 
1. A nyereményjáték szervezője
A “Karácsonyi ajándékutalványok” Instagram NYEREMÉNYJÁTÉK (a továbbiakban:
Nyereményjáték vagy Játék) szervezője a Szinvapark Bevásárlóközpont üzemeltetője a
Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhely: 1133 Budapest Váci út 116-118., adószám:
11818904-4-41) (a továbbiakban: „Szervező”).
A Játék lebonyolításában közreműködő ügynökségként eljár a Pozitivo Digital Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 1135 Budapest, Szent László út 28-35.; cégjegyzékszám: 01-
09-731103).) (a továbbiakban: „Ügynökség”).

2. A nyeremény
A Nyereményjáték keretében az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra a résztvevők között:
1 db Media Markt utalvány 15 000 Ft értékben
1 db Galaxy 4 Játékáruház utalvány 10 000 Ft értékben
 
3. A Nyereményjáték időtartama
A Nyereményjáték 2021. december 7. napján (szerda) 11.00 órakor indul, és 2021. december
20-án (hétfő) 12.00 óráig tart.
A nyeremény sorsolására 2021. december 21. napján, a Nyereményjáték lezárását követően,
számítógép segítségével kerül sor.

4. A Nyereményjáték menete
A weblapcímen elérhető közösségi oldalon regisztrált felhasználó játékos a Nyereményjáték
időtartama alatt a Szervező hivatalos Instagram oldalán (@szinvapark_miskolc) a
Nyereményjáték bejegyzésnél megtalálja a nyereményjáték felhívását, ahol a játékban való
részvétel feltétele, hogy

- Követi a Szinapark Bevásárlóközpont Instagram oldalát (@szinvapark_miskolc,
https://www.instagram.com/szinvapark_miskolc/ )
- A nyereményjáték poszt alatt kommentben megjelöli két ismerősét.
A Szervező a nyeremény nyerteseinek nevét az adott Instagram poszt hozzászólásában
közzéteszi a sorsolástól számított 1 munkanapon belül, valamint Szervező az Instagramon
privát üzenetben is felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel.
A nyertesnek erre az üzenetre válaszolva kell megadnia a teljes nevét, az e-mail címét és a
telefonszámát. Amennyiben a nyertes a megkeresésre nem reagál 2021. december 31-én
10:00 óráig, úgy nyereményétől elesik.
A Szervező a Nyereményjátékban összesen 1 nyertest, és 1 tartalék nyertest sorsol ki. A
tartalék nyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredetileg nyertesként kisorsolt
játékos nem felel meg a jelen játékszabályzatban foglaltaknak, s így kizárásra kerül, vagy a
sorsolás után a nyertes az Instagram üzenet formájában történő értesítésre 2021. december 31-
én 10:00 óráig nem válaszol.
A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására 2022. január
15-ig sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és
így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem
értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja
biztosítani.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely,
a jelen játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a
jelen játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező
ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki (akinek a
Pályázata) nem felel meg a jelen játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 
5. A részvétel és nyeremény átvétel feltételei
A Nyereményjátékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A játékban csak azon
személyek vehetnek részt, akik követik a Szinvapark Bevásárlóközpont Instagram oldalát
(@szinvapark_miskolc), valamint a nyereményjáték poszt alatti kommentben megjelölik két
ismerősüket.
Egy Instagram profillal csak egy érvényes pályázat indítható, így azoknál a játékosoknál, akik
többször játszanak ugyanazon profillal, csak az első pályázat vesz részt a sorsolásban.
Jelen játékszabályzat elfogadásával a játékos tudomásul veszi, hogy a játékban csak 18.
életévét betöltött személy vehet részt.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező, az Ügynökség, valamint a Szervezővel, az
Ügynökséggel egyéb, munkaviszonyhoz hasonló jogviszonyban álló személyek, és ezen
személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes
képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software
bárminemű meghibásodása következtében elveszett vagy elkésett Pályázatért.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett
promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást
követ el.

6. Személyes adatok kezelése
A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal
bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és
azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további
ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.
Az adatok kezelője a Szinvapark Bevásárlóközpont, aki az adatokat az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a
további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a
nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Szinvapark
(székhely: 3527, Miskolc Bajcsy Zs. u. 2-4. vagy a következő e-mail címen:
info@szinvapark.hu . A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai
helyesbítését is.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen játékszabályzatban
megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a
Játékból való kizárásához vezet; valamint
- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért
törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a
Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.
Szervező kijelenti, hogy a nyereményjáték során a játékos által megadott adatokat kizárólag ő
gyűjti és kezeli.

Szervező a játékban résztvevők adatait csak a szükséges időtartamig, a játék lezárultát követő
90 napig tárolja (pótnyertes hirdetése esetében legkésőbb 2022. március 30-án) majd az
adatokat tartalmazó adatfile-okat haladéktalanul megsemmisíti.
A játékos hozzájárul ahhoz, hogy neve a játék folyamán a Szervező hivatalos Instagram
oldalán megjelenjen, továbbá ahhoz, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során nyer,
Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa.
Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen
nyereménysorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg a nyeremények
átadásához - használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós, információs, vagy
marketing – célra nem használja fel.
 
7. Adatvédelem
Nyereményjáték során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas,
azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezelésről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt rendelkezéseknek. Szervező a
Nyereményjáték során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott
határidőig, kizárólag jelen Nyereményjáték keretében használja fel.
A játékkal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi e-mail címen fordulhatnak
kollégáinkhoz: marketing@rozsakert.hu.
 
8. Egyéb rendelkezések
A Játékkal kapcsolatos információk és a Játék hivatalos játékszabályzata megtalálhatóak a
Szinvapark Bevásárlóközpont hivatalos weboldalán: https://szinvapark.hu/
Szervező fenntartja magának a változtatás jogát a jelen Nyereményjáték vonatkozásában.
A Játékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem
hozható. A Nyereményjáték nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével,
illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban, nem a
Facebook, hanem a Szervező adatbázisába kerülnek, és a jelen játékszabályzatban
meghatározott módon kerülnek felhasználásra.
 
Miskolc, 2021. december 7.