Maci nyereményjáték

„Maci” nyereményjáték
Részvételi- és játékszabályzata

A nyereményjáték megnevezése: „Maci”
Az „Maci” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője: a Raiffeisen
Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.; cégjegyzékszám: 01
09 914354; a továbbiakban: Szervező), lebonyolítója a Brightly Kommunikációs Ügynökség
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.;
cégjegyzékszám: 13-09-140780; a továbbiakban: Lebonyolító).


1. A Játékban résztvevő személyek
A Szervező által szervezett Játékban kizárólag azon érvényes adóigazolvánnyal rendelkező,
devizabelföldi, cselekvőképes, 18. életévét betöltött, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat


2. pontjában meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a
továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék – a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 3.
pontjában meghatározott - időtartama alatt a Szinvapark Bevásárlóközpont (3527 Miskolc,
Bajcsy-Zsilinszky út 2-4.) területén belül lévő bármely üzletben, egy összegben legalább
bruttó 2.000,- Ft, azaz bruttó kettőezer forint értékben vásárol minimum 5 alkalommal.


2. A Játékból kizárt személyek
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
a Szervező és Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és az előbbiek
közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja);
a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli
hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja).


3. A Játék időtartama
A Játék 2018. június 8. napján 07:00 óra és 2018. június 17. 18:00 óra között tart (a
továbbiakban: Játék Időtartama).


4. A Játék menete és a nyerés feltételei
Az a Játékos, aki a Játék Időtartama alatt a Szinvapark Bevásárlóközpont területén belül
lévő bármely üzletben egy összegben legalább bruttó 2000 ft érték felett vásárol, minden
vásárlás után 1 db matricát kap, és összegyűjti az 5 db macis matricát részt vesz a
Játékban, és lehetősége nyílik a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. számú mellékletben
meghatározott nyeremények (a továbbiakban külön-külön: Nyeremény, együttesen:
Nyeremények) valamelyikének megnyerésére. Ezen felül az első 300 Játékos, aki
összegyűjt és lead 5 érvényes matricát tartalmazó gyűjtőfüzetet, az azonnali ajándékban
részesül, melyet a Játékszabályzat 2. számú mellékletében tekinthet meg.
Az „Maci” játék kizárólag a 3. pontban meghatározott Időtartamban üzemel, 2018. június 8.
napján 07:00 óra és 2018. június 17. 18:00 óra között. A Játékosnak kizárólag ebben az
Időtartamban van lehetősége összegyűjteni és teljesen kitöltött állapotban leadni a
Szinvapark Bevásárlóközpont információs pultjánál található gyűjtőbe a matricagyűjtő
szelvényt, ami egyben a sorsoláshoz történő regisztrációt is jelenti.
Az információs pult nyitva tartása: Hétfőtől péntekig: 7:00-22:00, vasárnap: 8:00-18:00.

A szelvényen a következő adatokat kell megadni: teljes név, cím, email cím, telefonszám,
életkor
A Játék nyertesének kiválasztása kézi sorsolással történik.

A fődíjak Nyerteseinek kisorsolására a Játék befejezését követően 2018. június 19-én 14:00
órakor, kerül sor nyilvános sorsoláson, kézi sorsolás segítségével a véletlenszerűség elve
alapján a Lebonyolító budapesti irodájában (1143. Budapest, Ilka utca 43.). Összesen 10 db,
azaz tíz darab Főnyeremény kisorsolására kerül sor. A Nyertesek a matricagyűjtő
szelvényen megadott név és email cím alapján kerülnek meghatározásra.
A Játékban az a személy vehet részt, aki legkésőbb 2018. június 17-én. 18:00 óráig leadja a
matricatgyűjtő szelvényt. A matricagyűjtő szelvényt a Szervező a jelen Részvételi- és
Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja, és amennyiben a matricagyűjtő szelvény
nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a
Játékból kizárhatja. A Játékos a kitöltéskor valós adatokat köteles megadni és csak minden
adat megadásával vehet részt a játékben, amennyiben bármely adat hiányzik a szelvényen,
a Lebonyolító és Szervező kizárja őt a játékból.
A Játékos a Játék Időtartama alatt több alkalommal játszhat, csak a leadott szelvénnyel
kerülhet játékba.


5. A nyeremények
A Nyeremények felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza, amely elválaszthatatlan
részét képezi jelen Részvételi- és Játékszabályzatnak.
Előre nem látható események bekövetkezte esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy az 1.
számú mellékletben felsorolt Nyereményektől eltérő Nyereményt ajánljon fel a nyertes
Játékosnak, azonos értékben.


6. A nyeremények átvételének feltételei
A nyertes Játékost 2018. június 26. napjáig a Szervező értesíti a regisztráció során megadott
e-mail címen és/vagy telefonszámon. A nyertes Játékosok a Játékban való részvétellel
hozzájárulnak nevük nyilvánosságra hozatalához.
A nyertes Játékos a Nyereményt kizárólag személyesen, a személyi igazolványát és
Blokkjait bemutatva, a Szinvapark Bevásárlóközpont Üzemeltető irodájában veheti át. A
személyi igazolvány bemutatása csak a nyertes azonosításához szükséges, annak adatait
nem kezeljük.
A Nyeremény átvételekor a nyertes Játékos és a Szervező képviseletében eljáró személy
átadás-átvételi nyilatkozatot egyaránt aláírnak, amelyben rögzítik a Nyeremény Játékos általi
átvételének tényét és az átvétel időpontját.
A Nyeremények átvételének helye: Szinvapark Bevásárlóközpont 3527, Miskolc Bajcsy Zs.
u. 2-4 Üzemeltetői iroda
A nyertes Játékos a Nyereményt az értesítést követő 30 napon belül köteles átvenni egy
előre leegyeztetett időpontban. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítést követő 30 napon
belül nem veszi át a Nyereményt, pótnyertes kerül kisorsolásra.

A Nyeremények másra nem ruházhatók át, és pénzre át nem válthatók. A nyertes Játékost a
Nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A
Nyereménnyel kapcsolatos esetleges személyi jövedelemadó kötelezettségeket a Szervező
a hatályos adótörvények alapján teljesíti az illetékes adóhatóság részére.
A Nyeremény átvételével és felhasználásával kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek és
kiadások a nyertes Játékost, illetve Játékosokat terhelik (pl. Nyeremény átadásának
helyszínére történő utazás költsége).
A Szervezőt a Nyeremények vonatkozásában – azok átadásán túlmenően – semmilyen
felelősség nem terheli. A Szervező nem vállal felelősséget a Nyeremények nem- vagy hibás
teljesítéséért.


7. A Szervező jogai
A jelen Részvételi- és Játékszabályzat alapján a Játékból kizárt személyt, a regisztráció
során valótlan vagy téves adatokat megadó személyt, illetve a Játékban hamisított,
manipulált vagy érvénytelen Blokkal részt vevő személyeket a Szervező a Játékból
kizárhatja, valamint tőlük az esetlegesen már átadott Nyereményt visszakövetelheti.
A Szervező fenntartja a jogát, hogy a jelen nyereményjáték feltételeit előzetes bejelentés
nélkül bármikor módosítsa, vagy a nyereményjátékot visszavonja. Különösen jogosult a
Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a Nyeremény
megtagadására, ha a Játékkal kapcsolatban visszaélés, vagy a Részvételi- és
Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel.
A Szervező, a Játékos által a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért és/vagy
hibájáért (pl. névelírás, rossz e-mail cím megadása), valamint az ebből eredő károkért
semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal továbbá a Játék esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősségért.
A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a jelen Részvételi- és
Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért
teljes körű felelősséggel tartoznak.


8. Adatkezelés
Kérjük, hogy amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztatás nem elfogadható az Ön
számára, ne vegyen részt a játékunkban!
A Szervező (a továbbiakban: Adatkezelő) és a Lebonyolító (a továbbiakban: Adatfeldolgozó)
a Játékos a fentiekben meghatározott személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám,
lakcím) a jelen nyereményjáték lebonyolítása és a Nyeremények átadásának céljából kezeli.
Ezen adatok kezelése mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a nyereményeket ki tudjuk
sorsolni, a nyerteseket értesíteni tudjuk, és a nyereményeket át tudjuk adni. Ez a játékos
személyes adatai védelméhez fűződő jogát érinti ugyan, de az érdekek mérlegelése alapján
ez az érintettség alacsony mértékű, csak a minimális adatokat kérjük el, mely az
adatkezeléshez feltétlenül szükséges, és az adatkezeléshez fűződő érdek ettől magasabb.
A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelők a Játékkal
összefüggésben a Játékos alábbi személyes adatait kezelik: név, e-mail cím, telefonszám,

életkor, kép-, hang-, és videofelvétel a nyeremények átadásáról. Az életkor kezelése azért
szükséges, mert csak 18 éven felüliek vehetnek részt a játékban, a többi adat a nyeremény
kisorsolásához, a nyertes értesítéséhez és a nyeremény átadásához szükséges.
A Játékos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvénynek (az „Info tv.”) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek megfelelően kifejezetten hozzájárul
ahhoz, hogy a Játékban történő részvétel során megadott személyes adatait az Adatkezelő a
hozzájárulás visszavonásáig, közvetlen üzletszerzés céljából kezelje. Ez egyben a GDPR
EU Rendelet alapján jogos érdeken alapuló adatkezelés, mely a fenti érdekmérlegelési
tesztnek megfelelően jogszerű.
Az Adatkezelő képviseletében Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra,
hogy tájékoztatást kérjen a személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését
vagy zárolását, a következő elérhetőségeken: Szinvapark Bevásárlóközpont (3527, Miskolc
Bajcsy Zs. u. 2-4. info@szinvapark.hu e- mail címen). A Játékos bármikor tiltakozhat
személyes adatai kezelése ellen. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása
esetén a Játékos az illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslat iránt.
Az Adatkezelő vállalja, hogy a Játékos adatait az Info. tv-nek és a GDPR-nek a személyes
adatok védelmére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az Adatkezelő a Játék
során gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info. tv.,
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az Érintett jogai és érvényesítésük

Az Érintett kérheti:
- tájékoztatását
- személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését, valamint
- személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását,
Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén -
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelők képviseletében a Szervező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 25 (huszonöt) napon belül, az Érintett erre irányuló kifejezett
kérelmére írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes
adat az Adatkezelők rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelők helyesbítik.
A személyes adatot törölni kell, ha
- kezelése jogellenes;
- az Érintett kéri (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén
alapul);
- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy
a törlést törvény nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt (kivéve, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére
vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni);
- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az Adatkezelők zárolják a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez
az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelők az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése
vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
vagy az Adatkezelők, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
- törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hoznak, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az Adatkezelők az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítják, az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetik, és az
adatokat zárolják, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről a
Szervező értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot
korábban az Adatkezelők továbbították, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Ha az Érintett az Adatkezelők döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelők 15 napon
belül sem vizsgálják meg a kérelmet, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő
utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Szervező (Adatkezelő) adatai, elérhetősége:
neve: Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft.
székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.
cégjegyzékszáma: 01 09 914354
adószáma: 11818904441
9. Általános rendelkezések
A Játék a Szinvapark Bevásárlóközpont beltéri plakátjain, szórólapon, sajtóhirdetésben,
valamint a Szinvapark Bevásárlóközpont Facebook és web oldalon kerül népszerűsítésre.

A jelen Részvételi- és Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó
magyar jogszabályok az irányadók.
A Játékkal kapcsolatban további felvilágosítást az info@szinvapark.hu e-mail címen kérhet.

Budapest, 2018. június 8.
Szinvapark Bevásárlóközpont (Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhelye: 1054
Budapest, Akadémia utca 6.)
Szervező

1. számú melléklet
Megnyerhető ajándékok listája

HÁDA - Vásárlási utalvány 5000 Ft értékben 2 db
Galaxy Játékáruház - Nyári beach ütő szett a Galaxy Játékáruház felajánlásában 2 db
Cipőbutik - Vásárlási utalvány 5000 Ft értékben 3 db
Galaxy Játékáruház - Basketball Hungary 1 db
Galaxy Játékáruház - Ötödölő társasjáték 1 db
Szinvapark - Bevásárlóközpont 2 méteres plüssmackó 1 db

2. számú melléklet
Azonnali ajándék
Macis logózott kulcstartó
10 db nyakba akaszthatós világítós upc logós kulcstartó
3 db upc logós bevásárló szatyor
2 db upc logós termosz
2 db upc logós strand labda
1 db upc logós kulacs
10 db pilotnapszemüveg

Budapest, 2018. június 8.
Szinvapark Bevásárlóközpont (Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhelye: 1054
Budapest, Akadémia utca 6.)
Szervező