Őszi kedvezményszüret játékszabályzat és adatvédelmi szabályzat

Szinvapark 2020. október 2-4. közötti nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata

A Szinvapark 2020. október 2-4. közötti nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője: a Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116- 118.; cégjegyzékszám: 01 09 914354; a továbbiakban: Szervező), lebonyolítója a Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszám: 13-09-140780; a továbbiakban: Lebonyolító).

1. A Játékban résztvevő személyek

A Szervező által szervezett Játékban kizárólag azon érvényes adóigazolvánnyal rendelkező, devizabelföldi, cselekvőképes, 18. életévét betöltött, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 2. pontjában meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék – a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 3. pontjában meghatározott - időtartama alatt a Szinvapark Bevásárlóközpont (3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 2-4.) területén belül lévő bármely üzletben, egy összegben legalább bruttó 5.000,- Ft, azaz bruttó ötezer forint értékben vásárol.

2. A Játékból kizárt személyek

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező és Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és az

  előbbiek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja);

 • a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli

  hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja).

 • A Szinvapark Bevásárlóközpont bármelyik üzletében dolgozó személyek és közeli

  hozzátartozóik

 • A Szinvapark Bevásárlóközpont üzemeltetésében résztvevők (biztonsági szolgálatot,

  takarítást, karbantartást teljesítő cég alkalmazottjai és közeli hozzátartozóik

  3. A Játék időtartama

  A Játék 2020. október 2. napján 10:00 óra és 2020. október 4. 17:00 óra között tart (a továbbiakban: Játék Időtartama).

  4. A Játék menete és a nyerés feltételei

  Az a Játékos, aki a Játék Időtartama alatt a Szinvapark Bevásárlóközpont területén belül lévő bármely üzletben vásárol, a vásárlása után 1 db sorjegyet kap a Bevásárlóközpontban elhelyezett pultban lévő hostesstől, amennyiben egy összegben legalább bruttó 5000 Ft értékben vásárolt és az ezt igazoló blokkot bemutatja. A sorsjegy szabályos kitöltésével, a pultban lévő gyűjtődobozba való bedobásával, részt vesz a Játékban, és lehetősége nyílik a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. számú mellékletben meghatározott fődíj (a továbbiakban Nyeremény) megnyerésére.

page1image27731520

Az nyereményjáték kizárólag a 3. pontban meghatározott Időtartamban üzemel, 2020. október 2. napján 10:00 óra és 2020. október 4. 17:00 óra között. A Játékosnak kizárólag ebben az Időtartamban van lehetősége leadni a teljesen kitöltött állapotban lévő sorsjegyet a Szinvapark Bevásárlóközpontban található gyűjtődobozba dobva, ami egyben a sorsoláshoz történő regisztrációt is jelenti.

Az információs pult nyitva tartása:
2020. október 2-4. között, péntek-szombat 10:00 és 19:00 között, vasárnap 10:00-17:00 között.

A sorsjegyen a következő adatokat kell megadni: teljes név, életkor, település, telefonszám, e-mail cím, blokk AP kódja, vásárlás helye (üzlet neve), aláírás

A Játék nyertesének kiválasztása kézi sorsolással történik.

A fődíj Nyertesének kisorsolására a Játék befejezését követően 2020. október 19-én 10:00 órakor, kerül sor nyilvános sorsoláson, közjegyző jelenlétében, kézi sorsolás segítségével a véletlenszerűség elve alapján a Lebonyolító budapesti irodájában (1143. Budapest, Ilka utca 50.). Összesen 1 db, azaz egy darab Főnyeremény kisorsolására kerül sor. A Nyertes a sorsjegy szelvényen megadott név és email cím alapján kerülnek meghatározásra.

A Játékban az a személy vehet részt, aki legkésőbb 2020. október 4-én 17:00 óráig leadja a sorsjegyet. A sorsjegyet a Szervező a jelen Részvételi- és Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja, és amennyiben a sorsjegy nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékos a kitöltéskor valós adatokat köteles megadni és csak minden adatának megadásával vehet részt a játékban,amennyiben bármely adat hiányzik a sorsjegyen, a Lebonyolító és Szervező kizárja őt a játékból.

A Játékos a Játék Időtartama alatt több alkalommal játszhat, csak leadott sorsjeggyel kerülhet játékba.

5. A nyeremények
A Nyeremény leírását az 1. számú melléklet tartalmazza, amely elválaszthatatlan részét

képezi jelen Részvételi- és Játékszabályzatnak.

Előre nem látható események bekövetkezte esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt Nyereménytől eltérő Nyereményt ajánljon fel a nyertes Játékosnak, azonos értékben.

6. A nyeremények átvételének feltételei

A nyertes Játékost 2020. október 29. napjáig a Szervező értesíti a regisztráció során megadott e-mail címen és/vagy telefonszámon. A nyertes Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak nevük nyilvánosságra hozatalához.

A nyertes Játékos a Nyereményt kizárólag személyesen, a személyi igazolványát és Blokkját bemutatva, a Szinvapark Bevásárlóközpont Üzemeltető irodájában igazolhatja. A személyi igazolvány bemutatása csak a nyertes azonosításához szükséges, annak adatait nem kezeljük. A nyertesnek 90 nap áll rendelkezésre a nyeremény átvételére, tartalék nyertes azonban csak abban az esetben kerül kisorsolásra, ha a pályázata érvénytelen, egyéb esetben nincs lehetőség tartalék nyertes kisorsolására.

page2image27479232

A szükséges adatok bemutatása és azok érvényessége esetén a Nyertesnek lehetősége van meghatározni az 1. számú melléklet alapján azokat az üzleteket, ahol a nyereményét felhasználni kívánja, valamint ekkor határozza meg a vásárlások összegét is. A Lebonyolítónak ezután 5 munkanap áll rendelkezésre az üzletekkel való egyeztetésre és ezután újból értesíti a nyertest, hogy nyereményét átveheti.

A Nyeremény átvételekor a nyertes Játékos és a Szervező képviseletében eljáró személy átadás-átvételi nyilatkozatot egyaránt aláírnak, amelyben rögzítik a Nyeremény Játékos általi átvételének tényét és az átvétel időpontját.

A Nyeremények átvételének helye: Szinvapark Bevásárlóközpont 3527, Miskolc Bajcsy Zs. u. 2-4. Üzemeltetői iroda

A Nyeremények másra nem ruházhatók át, és pénzre át nem válthatók. A nyertes Játékost a Nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A Nyereménnyel kapcsolatos esetleges személyi jövedelemadó kötelezettségeket a Szervező a hatályos adótörvények alapján teljesíti az illetékes adóhatóság részére.

A Nyeremény átvételével és felhasználásával kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost, illetve Játékosokat terhelik (pl. Nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége).

A Szervezőt a Nyeremények vonatkozásában – azok átadásán túlmenően – semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem vállal felelősséget a Nyeremények nem- vagy hibás teljesítéséért.

7. A Szervező jogai

A jelen Részvételi- és Játékszabályzat alapján a Játékból kizárt személyt, a regisztráció során valótlan vagy téves adatokat megadó személyt, illetve a Játékban hamisított, manipulált vagy érvénytelen Blokkal részt vevő személyeket a Szervező a Játékból kizárhatja, valamint tőlük az esetlegesen már átadott Nyereményt visszakövetelheti.

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a jelen nyereményjáték feltételeit előzetes bejelentés nélkül bármikor módosítsa, vagy a nyereményjátékot visszavonja. Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a Nyeremény megtagadására, ha a Játékkal kapcsolatban visszaélés, vagy a Részvételi- és Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel.

A Szervező, a Játékos által a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért és/vagy hibájáért (pl. névelírás, rossz e-mail cím megadása), valamint az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal továbbá a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősségért.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

8. Adatkezelés

Kérjük, hogy amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztatás nem elfogadható az Ön számára, ne vegyen részt a játékunkban!

A Szervező (a továbbiakban: Adatkezelő) és a Lebonyolító (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) a Játékos a fentiekben meghatározott személyes adatait (név, életkor, település, telefonszám e-mail cím) a jelen nyereményjáték lebonyolítása és a Nyeremények átadásának céljából kezeli. Ezen adatok kezelése mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a nyereményeket ki tudjuk sorsolni, a nyerteseket értesíteni tudjuk, és a nyereményeket át tudjuk adni. Ez a játékos személyes adatai védelméhez fűződő jogát érinti ugyan, de az érdekek mérlegelése alapján ez az érintettség alacsony mértékű, csak a minimális adatokat kérjük el, mely az adatkezeléshez feltétlenül szükséges, és az adatkezeléshez fűződő érdek ettől magasabb.

A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelők a Játékkal összefüggésben a Játékos alábbi személyes adatait kezelik: név, életkor, telephely, e-mail telefonszám, kép-, hang-, és videofelvétel a nyeremény átadásáról. Az életkor kezelése azért szükséges, mert csak 18 éven felüliek vehetnek részt a játékban, a többi adat a nyeremény kisorsolásához, a nyertes értesítéséhez és a nyeremény átadásához szükséges.

A Játékos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (az „Info tv.”) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek megfelelően kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Játékban történő részvétel során megadott személyes adatait az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, közvetlen üzletszerzés céljából kezelje. Ez egyben a GDPR EU Rendelet alapján jogos érdeken alapuló adatkezelés, mely a fenti érdekmérlegelési tesztnek megfelelően jogszerű.

Az Adatkezelő képviseletében Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen a személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését vagy zárolását, a következő elérhetőségeken: Szinvapark Bevásárlóközpont (3527, Miskolc Bajcsy Zs. u. 2-4. info@szinvapark.hu e- mail címen). A Játékos bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Játékos az illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslat iránt.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a Játékos adatait az Info. tv-nek és a GDPR-nek a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az Adatkezelő a Játék során gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info. tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Érintett jogai és érvényesítésük

Az Érintett kérheti:
- tájékoztatását

- személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését, valamint
- személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását,

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelők képviseletében a Szervező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 (huszonöt) napon belül, az Érintett erre irányuló kifejezett kérelmére írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelők rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelők helyesbítik.

A személyes adatot törölni kell, ha - kezelése jogellenes;

- az Érintett kéri (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén alapul);

- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt (kivéve, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni);

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelők zárolják a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelők az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelők, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

- törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelők az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítják, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetik, és az adatokat zárolják, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről a Szervező értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban az Adatkezelők továbbították, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az Érintett az Adatkezelők döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelők 15 napon belül sem vizsgálják meg a kérelmet, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Szervező (Adatkezelő) adatai, elérhetősége:

neve: Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118. cégjegyzékszáma: 01 09 914354 adószáma: 11818904441

9. Általános rendelkezések

A Játék a Szinvapark Bevásárlóközpont beltéri plakátjain, sajtóhirdetésben, valamint a Szinvapark Bevásárlóközpont Facebook és weboldalon kerül népszerűsítésre.

A jelen Részvételi- és Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók.

A Játékkal kapcsolatban további felvilágosítást az info@szinvapark.hu e-mail címen kérhet. Budapest, 2020. szeptember 11.

Szinvapark Bevásárlóközpont (Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118..)

Szervező

page6image27280128page6image27280512page6image27280704

1. számú melléklet Főnyeremény

Bruttó 100. 000 Ft értékű vásárlási utalvány, melynek felhasználása kapcsán a nyertes döntheti el, mely üzletekben váltja be. Beváltás csak a megadott üzletekben lehetséges, legfeljebb 3 megadott bolt valamelyikében bruttó 100.000 Ft értékben.

Válaszható üzletek listája:

 • Interspar

 • Media Markt

 • Hervis

 • Cipőbutik

 • Mayo Chix

 • Chili

 • Gyógynövény bolt

 • Pláza Mobil

 • Líra

 • Wondex kreatív és írószer

 • DM

 • Háda

 • Charme Ékszer

 • Marionnaud

 • Harisnya Centrum

 • Arts Optica

 • Devergo

 • Lótusz

 • Kék Lagúna Kisállatkereskedés

 • Molett Divat

 • Fun City Bowling

 • Brandon

 • Fehér Elefánt

 • Jam

 • Galaxy Játékáruház

 • Rider Óra

  Budapest, 2020. szeptember 11.
  Szinvapark Bevásárlóközpont (Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhelye: 1133

  Budapest, Váci út 116-118..) Szervező