Szerencse Szeptember

„Szerencse Szeptember” nyereményjáték

Részvételi- és játékszabályzata

A nyereményjáték megnevezése: „Szerencse Szeptember”

Az „Szerencse Szeptember” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője: a Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.; cégjegyzékszám: 01 09 914354; a továbbiakban: Szervező), lebonyolítója a Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszám: 13-09-140780; a továbbiakban: Lebonyolító).

1. A Játékban résztvevő személyek

A Szervező által szervezett Játékban kizárólag azon érvényes adóigazolvánnyal rendelkező, devizabelföldi, cselekvőképes, 18. életévét betöltött, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 2. pontjában meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék – a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 3. pontjában meghatározott - időtartama alatt a Szinvapark Bevásárlóközpont (3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 2-4.) területén belül lévő bármely üzletben, egy összegben legalább bruttó 5.000,- Ft, azaz bruttó ötezer forint értékben vásárol. 

2. A Játékból kizárt személyek

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

a Szervező és Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és az előbbiek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja);

a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja).

3. A Játék időtartama

A Játék 2018. szeptember 3. napján 07:00 óra és 2018. szeptember 16. 18:00 óra között tart (a továbbiakban: Játék Időtartama).

4. A Játék menete és a nyerés feltételei

Az a Játékos, aki a Játék Időtartama alatt a Szinvapark Bevásárlóközpont területén belül lévő bármely üzletben egy összegben legalább bruttó 5000 ft értékben vásárol, minden vásárlás után 1 db szerencse szeptember kaparós sorsjegyet kap, melynek kitöltésével, - akár nyert és nem nyert lekapart résszel - részt vesz a Játékban, és lehetősége nyílik a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. számú mellékletben meghatározott fődíj (a továbbiakban külön-külön: Nyeremény, együttesen: Nyeremények) megnyerésére.  Ezen felül, akinek a kaparós felületen nyert felirat szerepel, az azonnali ajándékban részesül, melyet a Játékszabályzat 2. számú mellékletében tekinthet meg.

Az „Szerencse Szeptember” játék kizárólag a 3. pontban meghatározott Időtartamban üzemel, 2018. szeptember 3. napján 07:00 óra és 2018. szeptember 16. 18:00 óra között. A Játékosnak kizárólag ebben az Időtartamban van lehetősége lekaparni és leadni a teljesen kitöltött állapotban lévő kaparós sorsjegyet a Szinvapark Bevásárlóközpont információs pultjánál található gyűjtőbe, ami egyben a sorsoláshoz történő regisztrációt is jelenti. 

Az információs pult nyitva tartása: Hétfőtől péntekig: 7:00-22:00, vasárnap: 8:00-18:00.

A szelvényen a következő adatokat kell megadni: teljes név, életkor, település, telefonszám, e-mail cím.

A Játék nyertesének kiválasztása kézi sorsolással történik. 

A fődíj Nyertesének kisorsolására a Játék befejezését követően 2018. szeptember 19-én 14:00 órakor, kerül sor nyilvános sorsoláson, kézi sorsolás segítségével a véletlenszerűség elve alapján a Lebonyolító budapesti irodájában (1143. Budapest, Ilka utca 43.). Összesen 1 db, azaz egy darab Főnyeremény kisorsolására kerül sor. A Nyertesek a kaparós sorsjegy szelvényen megadott név és email cím alapján kerülnek meghatározásra. 

A Játékban az a személy vehet részt, aki legkésőbb 2018. szeptember 16-án. 18:00 óráig leadja a Szerencse Szeptember kaparós sorsjegyet. A kaparós sorsjegyet a Szervező a jelen Részvételi- és Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja, és amennyiben a sorsjegy nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékos a kitöltéskor valós adatokat köteles megadni és csak minden adatának megadásával vehet részt a játékben, amennyiben bármely adat hiányzik a sorsjegyen, a Lebonyolító és Szervező kizárja őt a játékból.

A Játékos a Játék Időtartama alatt több alkalommal játszhat, csak a leadott kaparós sorsjeggyel kerülhet játékba.

5. A nyeremények

A Nyeremények felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza, amely elválaszthatatlan részét képezi jelen Részvételi- és Játékszabályzatnak. 

Előre nem látható események bekövetkezte esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt Nyereményektől eltérő Nyereményt ajánljon fel a nyertes Játékosnak, azonos értékben. 

6. A nyeremények átvételének feltételei

A nyertes Játékost 2018. október 10. napjáig a Szervező értesíti a regisztráció során megadott e-mail címen és/vagy telefonszámon. A nyertes Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak nevük nyilvánosságra hozatalához. 

 

A nyertes Játékos a Nyereményt kizárólag személyesen, a személyi igazolványát és Blokkjait bemutatva, a Szinvapark Bevásárlóközpont Üzemeltető irodájában veheti át. A személyi igazolvány bemutatása csak a nyertes azonosításához szükséges, annak adatait nem kezeljük.

A Nyeremény átvételekor a nyertes Játékos és a Szervező képviseletében eljáró személy átadás-átvételi nyilatkozatot egyaránt aláírnak, amelyben rögzítik a Nyeremény Játékos általi átvételének tényét és az átvétel időpontját.

A Nyeremények átvételének helye: Szinvapark Bevásárlóközpont 3527, Miskolc Bajcsy Zs. u. 2-4 Üzemeltetői iroda

 

A nyertes Játékos a Nyereményt az értesítést követő 30 napon belül köteles átvenni egy előre leegyeztetett időpontban. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítést követő 30 napon belül nem veszi át a Nyereményt, pótnyertes kerül kisorsolásra. 

A Nyeremények másra nem ruházhatók át, és pénzre át nem válthatók. A nyertes Játékost a Nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A Nyereménnyel kapcsolatos esetleges személyi jövedelemadó kötelezettségeket a Szervező a hatályos adótörvények alapján teljesíti az illetékes adóhatóság részére.

A Nyeremény átvételével és felhasználásával kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost, illetve Játékosokat terhelik (pl. Nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége).

A Szervezőt a Nyeremények vonatkozásában – azok átadásán túlmenően – semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem vállal felelősséget a Nyeremények nem- vagy hibás teljesítéséért.

7. A Szervező jogai

A jelen Részvételi- és Játékszabályzat alapján a Játékból kizárt személyt, a regisztráció során valótlan vagy téves adatokat megadó személyt, illetve a Játékban hamisított, manipulált vagy érvénytelen Blokkal részt vevő személyeket a Szervező a Játékból kizárhatja, valamint tőlük az esetlegesen már átadott Nyereményt visszakövetelheti.

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a jelen nyereményjáték feltételeit előzetes bejelentés nélkül bármikor módosítsa, vagy a nyereményjátékot visszavonja. Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a Nyeremény megtagadására, ha a Játékkal kapcsolatban visszaélés, vagy a Részvételi- és Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel.

A Szervező, a Játékos által a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért és/vagy hibájáért (pl. névelírás, rossz e-mail cím megadása), valamint az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal továbbá a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősségért.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. 

8. Adatkezelés

Kérjük, hogy amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztatás nem elfogadható az Ön számára, ne vegyen részt a játékunkban!

A Szervező (a továbbiakban: Adatkezelő) és a Lebonyolító (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) a Játékos a fentiekben meghatározott személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, lakcím) a jelen nyereményjáték lebonyolítása és a Nyeremények átadásának céljából kezeli. Ezen adatok kezelése mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a nyereményeket ki tudjuk sorsolni, a nyerteseket értesíteni tudjuk, és a nyereményeket át tudjuk adni. Ez a játékos személyes adatai védelméhez fűződő jogát érinti ugyan, de az érdekek mérlegelése alapján ez az érintettség alacsony mértékű, csak a minimális adatokat kérjük el, mely az adatkezeléshez feltétlenül szükséges, és az adatkezeléshez fűződő érdek ettől magasabb.

A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelők a Játékkal összefüggésben a Játékos alábbi személyes adatait kezelik: név, életkor, telephely, e-mail telefonszám, kép-, hang-, és videofelvétel a nyeremény átadásáról. Az életkor kezelése azért szükséges, mert csak 18 éven felüliek vehetnek részt a játékban, a többi adat a nyeremény kisorsolásához, a nyertes értesítéséhez és a nyeremény átadásához szükséges.

A Játékos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (az „Info tv.”) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek megfelelően kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Játékban történő részvétel során megadott személyes adatait az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, közvetlen üzletszerzés céljából kezelje. Ez egyben a GDPR EU Rendelet alapján jogos érdeken alapuló adatkezelés, mely a fenti érdekmérlegelési tesztnek megfelelően jogszerű.

 

Az Adatkezelő képviseletében Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen a személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését vagy zárolását, a következő elérhetőségeken: Szinvapark Bevásárlóközpont (3527, Miskolc Bajcsy Zs. u. 2-4. info@szinvapark.hu e- mail címen). A Játékos bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Játékos az illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslat iránt.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a Játékos adatait az Info. tv-nek és a GDPR-nek a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az Adatkezelő a Játék során gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info. tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Érintett jogai és érvényesítésük 

Az Érintett kérheti:

- tájékoztatását 

- személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését, valamint

- személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását, 

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelők képviseletében a Szervező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 (huszonöt) napon belül, az Érintett erre irányuló kifejezett kérelmére írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelők rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelők helyesbítik.

A személyes adatot törölni kell, ha 

- kezelése jogellenes;

- az Érintett kéri (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén alapul);

- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt (kivéve, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni);

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelők zárolják a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelők az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelők, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

- törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelők az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítják, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetik, és az adatokat zárolják, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről a Szervező értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban az Adatkezelők továbbították, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az Érintett az Adatkezelők döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelők 15 napon belül sem vizsgálják meg a kérelmet, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Szervező (Adatkezelő) adatai, elérhetősége:

neve: Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft.

székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.

cégjegyzékszáma: 01 09 914354

adószáma: 11818904441

9. Általános rendelkezések

A Játék a Szinvapark Bevásárlóközpont beltéri plakátjain, szórólapon, sajtóhirdetésben, valamint a Szinvapark Bevásárlóközpont Facebook és web oldalon kerül népszerűsítésre.

A jelen Részvételi- és Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók.

A Játékkal kapcsolatban további felvilágosítást az info@szinvapark.hu e-mail címen kérhet.

 

  1. számú melléklet

Főnyeremény

1 db 50. 000 Ft értékű Media Markt vásárlási utalvány

  1. számú melléklet

Azonnali ajándék

  • Macis logózott kulcstartó
  • Napszemüveg
  • Szinvapark logózott bögre

 

Budapest, 2018. szeptember 3.

Szinvapark Bevásárlóközpont (Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.) 

Szervező